Milieu-onderbouwing A27 nog steeds onvoldoende

  Zonder foto

Utrecht - Ook het nieuwe milieueffectrapport dat Rijkswaterstaat heeft opgesteld ter onderbouwing van de verbredingsplannen voor de A27 bevat nog te veel tekortkomingen om het groene licht voor dit dure en omstreden project te kunnen afgeven. Dit stelt de Commissie voor de Milieueffectrapportage in haar advies. 

Door Paul Hustinx

Voordat zij over milieu begint, stelt de commissie eerst de verkeersprognoses ter discussie. Deze dateren uit 2016 en betreffen het jaar 2030, wanneer de weg zeker nog niet gereed is. Actuelere cijfers zouden tot andere keuzes kunnen leiden voor zowel wegontwerp als bouwmethode. 

De noodzaak van een tamelijk dure bouwmethode met diepe schermwanden is weliswaar beter onderbouwd, maar scoort zwaar negatief op CO2-commissie en grondstoffengebruik, aldus de commissie. Gegevens over de stikstofoverlast in omliggende Natura2000-gebieden ontbreken geheel, waarbij men tevens adviseert verder te kijken dan de voor wegen gehanteerde 5 km-grens. 

De gepresenteerde informatie over geluidshinder voor beschermde diersoorten en broedvogels acht de commissie bovendien ontoereikend voor een oordeel. Voorts speelt dat de voorgestelde boscompensatie niet op alle plekken realistisch is vanwege mogelijk aanwezige archeologische bodemschatten aldaar. De Kerngroep Ring Utrecht spreekt van een ‘hard oordeel’ en een ‘dikke onvoldoende’. Zij vreest dat ieder aanvullend rapport ‘zal leiden tot meer huiswerk en meer redenen voor een negatief oordeel bij de Raad van State’. Het is aan de Tweede Kamer om in te grijpen, aldus Jos Kloppenborg van de Kerngroep. Aanvullend op het rapport wijst hij op de afname van de filedruk rond dit stuk A27 en de mogelijk structurele toename van het thuiswerken sinds de coronacrisis.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden
Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden