‘Verbreding A12/A27 is onnodig’

‘Verbreding A12/A27 is onnodig’

  Zonder foto

Utrecht - De Kerngroep Ring Utrecht heeft afgelopen week samen met zeven andere organisaties gezamenlijk beroep aangetekend tegen het Tracébesluit (TB) van het Rijk tot verbreding van de Ring Utrecht A12/A27 naar twee keer zeven rijstroken. De organisaties achten ‘nut en noodzaak van het inmiddels op 1.490.000.000 euro begrote project niet onderbouwd’. “Daarnaast gaat het plan ten koste van 65 hectare aan bomen en groen, waaronder een deel van het geliefde en waardevolle landgoed Amelisweerd.”

In het 72 pagina’s tellende beroepschrift eisen de organisaties vernietiging van het Tracébesluit en vragen zij om verkeersalternatieven die de leefkwaliteit niet schaden maar verbeteren. “Aantasting van een waardevol natuurgebied als Amelisweerd is slechts mogelijk als nut en noodzaak bewezen is en er geen ander alternatief is. Het TB voldoet aan geen van deze criteria”, stellen de organisaties.

“De gehanteerde verkeersprognoses voor het verre jaar 2040 lijken willekeurig van aard en bovendien onvoldoende als onderbouwing voor de gekozen oplossing. Daarentegen kan een verder uitgewerkt SUUNTA-variant (twee keer zes stroken binnen de bestaande bak) aan alle verkeerskundige eisen voldoen.”

“Om te voorkomen dat de A27 tijdens de verbredingswerkzaamheden onder water loopt, wordt er tussen Amelisweerd en het knooppunt Lunetten aan weerszijden over een lengte van bijna 2 kilometer een 65 à 75 meter diepe schermwand de grond ingefreesd. Dat geeft minstens 15 maanden 24 uur per dag en 7 dagen per week een enorme herrie en veel zwaar bouwverkeer”, aldus de organisaties.

“Een contra-expertise van de gemeente Utrecht en het Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden (HDSR) wijst op de mogelijkheid dat deze ingreep grote gevolgen kan hebben voor de grondwaterstand, zowel voor het bos in Amelisweerd als voor de woonwijk Lunetten. Bomen kunnen sterven of omvallen en Lunetten kan zowel met wateroverlast als verdroging te maken krijgen omdat de grondwaterstromen worden geblokkeerd.”

“De compensatie voor de kap van honderden bomen in Amelisweerd (waaronder een aantal van monumentale omvang) en duizenden bomen verder langs het tracé schiet tekort”, vinden de organisaties. “Compensatielocaties kunnen om diverse redenen niet de ecologische kwaliteit compenseren die verloren gaat. De inventarisatie van beschermde soorten is niet voldoende actueel en de zorg voor instandhouding van deze soorten schiet tekort. Het Tracébesluit houdt ook op geen enkele wijze rekening met de status van Amelisweerd als Rijksmonument.”

Naast de eerdere ondertekenaars tegen het Tracebesluit van 2016 Kerngroep Ring Utrecht, Vrienden van Amelisweerd, Vereniging Leefmilieu en MOBilisation for the Environment is het beroepschrift nu mede ingediend door sportvereniging Kampong, het Bewoners Overleg Lunetten, de Kopersvereniging Zwarte Woud en de Ecologische Tuiniersvereniging De Nijvere Pier. Voor de sportvereniging Kampong, met meer dan 6.500 leden de grootste in Nederland, vormen de enorme overlast tijdens de bouwperiode en de vervanging van het bosrijke decor door een hoog, kaal scherm van een nog nabijere snelweg belangrijke redenen om het beroep te steunen.

“Minister Van Nieuwenhuijzen heeft de gok genomen om na de vernietiging in 2019 niet eerst een nieuw Ontwerpbesluit (OTB) te nemen en baseert het huidige TB op het OTB van 2016. In vergelijking met het OTB 2016 worden bijna de dubbele hoeveelheid hectaren bomen gekapt, is er gekozen voor de zeer ingrijpende schermwandmethode en worden er volstrekt andere verkeerscijfers gebruikt. Het is zeer de vraag of de Raad van State deze gok zal accepteren”, aldus de organisaties.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden