Logo stadsbladutrecht.nl


V. Everhardt, L. van Hooijdonk, L. Voortman, K. Verschuure, M. van Ooijen, A. Klein en K. Diepeveen.
V. Everhardt, L. van Hooijdonk, L. Voortman, K. Verschuure, M. van Ooijen, A. Klein en K. Diepeveen. (Foto: Ton van den Berg)

Nieuw Utrechts college vol plannen

  Politiek

Aan ambities ontbreekt het niet bij het nieuwe college dat afgelopen vrijdag onder het motto 'Ruimte voor iedereen' haar plannen ontvouwde. Men gaat voor kansengelijkheid in het onderwijs, armoedebestrijding, fors meer bouwen, een grotere milieuzone, fietsstad nr. 1 en buurtgericht werken.

Door Paul Hustinx

UTRECHT - Armoedebestrijding is één van de speerpunten van het college dat iedereen wil laten meetellen. Zo moet de toegang tot de U-pas worden verruimd en huurverlaging onder bepaalde condities worden geborgd. Kansenongelijkheid in het onderwijs moet worden aangepakt. De meest concrete plannen hiertoe heeft men in Overvecht met een speciaal 'tienercollege', waar kinderen niet te vroeg tot onomkeerbare keuzes mogen worden gedwongen.

Gebouwd moet er ook worden in de stad. Zowel op het gebied van sociale als middeldure huur wil men het bouwtempo opvoeren. Voor de luchtkwaliteit moeten de normen van de wereldgezondheidsorganisatie WHO gaan gelden die veel strenger zijn dan de minimale EU-normen. Om dit te bereiken moet de milieuzone geografisch worden uitgebreid en streeft men naar een geheel emissieloze zone in 2030. Hoeveel groter de zone moet worden, moet volgens GroenLinks-leider Heleen de Boer nog worden bezien, maar het zal 'in het midden liggen' tussen de hele stad en alleen het centrum, afhankelijk van wat de luchtkwaliteit vereist. Over de te weren voertuigen streeft men uitdrukkelijk één lijn na met andere steden die een gelijksoortig beleid voeren. Verder moet Utrecht fietsstad nummer 1 worden en acht men een OV-schaalsprong noodzakelijk. De sport- en cultuursectoren wil het nieuwe college uitdrukkelijk laten meegroeien met de stad. Om de bewoners meer bij het beleid te betrekken, moet de rol van de wijkbureaus worden versterkt, en wil men weer meer op buurt- dan op wijkniveau (Zuid, West, etc.) gaan werken. De wijkraden ziet men liefst representatiever dan ze nu zijn, waarbij samenstelling op basis van loting als mogelijk middel hiertoe wordt aangedragen.
Het nieuwe college heeft met 24 zetels een krappere meerderheid dan het oude. Belangrijk verschil is dat de VVD erbuiten is gelaten. Het vanzelfsprekende draagvlak is hierdoor kleiner, maar De Boer denkt dat bepaalde maatregelen, zoals uitbreiding van de milieuzone en meer sturing op de woningmarkt, er met die partij niet door gekomen zouden zijn.

Enige reacties

Onlangs de flinke inzet op armoedebestrijding, zijn volgens de VVD 'mensen met een kleine portemonnee' de dupe. De partij heeft hierbij duidelijk een andere doelgroep in gedachten dan de coalitiepartijen, in dit geval de burger met een 'hypotheekje', een huis op gas en een pas verworven parkeervergunning. "De linkse revolutie wordt altijd door andere mensen betaald", zegt voorman Dimitri Gilissen. En de luchtkwaliteit, voldoet volgens hem 'binnen een paar jaar' al door de verschoning van het wagenpark aan de strenge WHO-normen. Ook de PvdA ziet zwakke plekken waar het college in woorden juist sterk aanzet. Goed dat er veel aandacht is voor de schuldenproblematiek, maar het budget ervoor gaat vanaf 2021 al in de min, aldus voorman Rick van der Zweth. En in de stad 'voor iedereen' mist hij precies 'een vergezicht op een inclusieve stad'. De aanpak is vooral individueel, vindt hij, en gaat te weinig over het samenleven, bijvoorbeeld in goed gemengde wijken. En de woningmarkt blijft 'het wilde westen aan hoge huren voor huurders en woekerwinsten voor projectontwikkelaars'. De SP ziet in de plannen veel mooie dingen, maar 'ze leven op geld dat ze nog niet hebben', aldus partijleider Tim Schipper. Met het naar draagkracht heffen van OZB kan volgens hem veel worden opgelost en het levert veel mensen 'tot 80 euro' extra op. Hij betwijfelt of de stad 'meer grote evenementen' nodig heeft en iets kalmer aan doen met de stadsboulevards spaart ook geld.

Meer berichten